Definities

Parametrisch

Kurtosis (scheve verdeling in de hoogte)

Skewness (scheve verdeling in de breedte)

Waarden tussen -1 en +1 duiden op een redelijk goede normaal verdeling en waarden kleiner dan -1 of groter dan +1 zijn indicatief voor niet normale verdelingen.

Nonparametrisch (verdelingsvrij):

Mode

die waarde in een reeks getallen die het vaakst voorkomt.

Mediaan

de waarde die in het midden ligt van een geordende verzameling waarden.

Gemiddelde

de doorsneewaarde die een serie getallen kenmerkt.

Standaard deviatie

De standaarddeviatie is een rekenkundige maat voor de spreiding van de getallen rondom het gemiddelde.

QQ-plot (Quantitile Quantitile plot)

--> Als het significante deel van de punten op de lijn liggen van je steekproef, dan kan je aannemen dat als je de steekproef vergroot met de zelfde groep, dat de conclusies ongeveer hetzelfde zullen zijn.

Normale Q-plot

Positieve Q-plot

Negatieve Q-plot

Boxplot

Last update: Tue, 13 Sep 2022 14:32:15